top of page

Vilkår

VILKÅR SAMARBEIDSAVTALE

Iht. lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet

 

Avtalen forplikter Inkassopartner AS til å gi oppdragsgiver en inkassoservice som er rasjonell, effektiv og i samsvar med  gjeldende lovbestemmelser og god inkassoskikk

FORDRINGSHAVERS PLIKTER

Fordringshaver plikter etter kravets forfall å ha sendt skyldner et skriftlig varsel om at inkasso vil bli iverksatt, med mindre det er avtalt at Inkassopartner AS skal sende dette varsel. Varselet skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Denne frist må være utløpt før kravet sendes til Inkassopartner AS, eller Inkassopartner AS sender betalingsoppfordring, jfr. Inkassolovens § 9.


Fordringshaver plikter å sende med all nødvendig dokumentasjon, herunder skyldners korrekte navn og adresse.  Dersom oppdrag sendes i form av standardisert liste eller elektronisk, tilpasses i stedet en rasjonell rutine for oversendelse av slik dokumentasjon når dette er nødvendig for gjennomføring av tvangsfullbyrdelse.

 

Fordringshaver plikter å kontrollere at fordringen er reell, og informere Inkassopartner AS om eventuelle innsigelser fra skyldner ved oversendelse, eventuelt ved å fremlegge kopi av innsigelsen.

 

Fordringshaver plikter umiddelbart å underrette Inkassopartner AS om eventuelle innbetalinger fra skyldner, eller andre opplysninger som medfører reduksjon av kravet, samt om eventuell kontakt med skyldner. Fordringshaver tar selv ikke slik kontakt med skyldner uten av Inkassopartner AS er informert på forhånd.

 

 

INKASSATORS PLIKTER

Inkassopartner AS sender skyldner et skriftlig varsel om at inkasso vil bli iverksatt (inkassovarsel), dersom det er avtalt med fordringshaver, eller tidligere sendt inkassovarsel ikke er gyldig.  Varselet skal ha en frist på minimum 14 dager.  Denne frist må reelt være utløpt før Inkassopartner AS sender betalingsoppfordring, jfr. Inkassolovens § 9 og 10. Inkassopartner AS sender oppdragsgiver en bekreftelse på at oppdraget er mottatt og registrert for behandling.

 

Inkassopartner AS vil sette i verk de nødvendige tiltak for å inndrive kravet.  I tillegg til de tiltak som er naturlige for oppdraget, tas det forbehold om å inngå betalingsordninger så lenge disse ivaretar fordringshavers interesser, jfr. Inkassolovens §§ 13 og 14.

 

Inkassopartner AS vil i den grad det er nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak, sørge for at kostnadsnivået er på et akseptabelt nivå for fordringshaver, eller avtale dette med fordringshaver i hvert enkelt tilfelle.

 

Inkassopartner AS vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset (jfr. Inkassolovens § 14) ta forbehold om at fordringshaver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.

 

Inkassopartner AS plikter å holde fordringshaver underrettet om sakens gang.  Periodiske rapporter på hele porteføljen sendes etter nærmere avtale.

 

Inkassopartner AS innestår for faglig kompetansen, og vil ivareta fordringshavers interesser på best mulig måte.

Økonomi

Inkassopartner AS tar forbehold om å korrigere eventuelle beregnede gebyrer fra fordringshavers, slik at Inkassopartner  AS minimum kan ta til inntekt de satser som fremkommer i Inkassoforskriftens § 2-2 og 2-3. For øvrig vil Inkassopartner AS avkreve skyldner for fordringshavers lovbestemte rett til erstatning for inkassokostnader.

 

Inkassopartner AS forskutterer for fordringshavers regning, alle offentlige gebyrer som påløper under sakens gang. De offentlige gebyrer vil sammen med skriving av forliksklage/begjæringer, fortløpende bli avkrevd fordringshaver pr. 10 dager. Hvis annet ikke er avtalt, vil fordringshaver ved oppgjør fra skyldner bli godskrevet faktureringen i sluttoppgjøret. Dette inkluderer også nødvendige oppslag på tilgjengelige databaser for å fremskaffe unik identifikasjon av skyldner, oversikt over hjemmel/rettigheter, kredittopplysning og eventuelle andre økonomiske faktorer som er nødvendige for en trygg og forsvarlig behandling av saken.

 

Inkassopartner AS forbeholder seg retten til å trekke % andel av innbetalt hovedstol samt beregnede % andel av innbetalte forsinkelsesrenter.

 

Inkassopartner AS avregner og remitterer innkasserte hovedkrav og renter ukentlig, eller etter nærmere avtale.  Under henvisning til Inkassolovens § 3, jfr. § 16, godskrives ikke renter av innkasserte midler. Inkassopartner AS plikter å ha innkasserte midler atskilt fra egne midler, jfr. Inkassolovens § 16, Inkassoforskriftens § 3-3, 2. ledd.  Hvis ikke annet er avtalt, inndekkes innbetalinger fra skyldner slik: omkostninger, salærer, hovedstol og renter.

 

Foretak som er merverdiavgiftspliktige har fradrag for den beregnede merverdiavgift av Inkassopartner AS’ inntekter/avgiftspliktige utlegg. Inkassopartner AS innbetaler merverdiavgiften til Fylkesskattekontoret.  Inkassopartner AS forbeholder seg retten til å motregne merverdiavgiften i avslutningsvederlaget til fordringshaver. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet.

 

Inkassopartner AS skal behandle fordringshavers saker i henhold til produkter og priser som spesifisert i samarbeidsavtalen.

Oppdrag som må avsluttes fordi skyldner har betalt direkte til fordringshaver og/eller har oppgjort saken med annet enn penger, eller av andre grunner er tilbakekalt av fordringshaver, forbeholder Inkassopartner AS seg retten til å belaste fordringshaver med inntil fullt tariffmessig salær og omkostninger.Dette gjelder når fordringshaver av en eller annen grunn ikke gir Inkassopartner AS anledning til å søke dette dekket av skyldner, skyldner går konkurs eller viser seg å ikke være betalingsdyktig.

 

Inkassopartner AS kan gjøre gjeldende motregningsrett for udekkede inkassokostnader i andre saker fra fordringshaver.

Bistand i forbindelse med rydding i fordringshavers reskontro, eller annen konsulentbistand og tilrettelegging, faktureres til standard timepris, pt. kr. 860,-.

Diverse

Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt, fremkommer opplysninger som etter Inkassopartner AS sin vurdering vil medføre at det strider mot ”god inkassoskikk” å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes.

 

Dersom gjeldsreduksjon kan medføre løsning i en sak, gis Inkassopartner AS fullmakt til å forhandle med skyldner. Før en avtale og gjeldsreduksjon inngås, skal denne være forelagt fordringshaver for godkjennelse, om ikke annet er avtalt.

Avtalevilkårene er gjennomlest og godkjent. Avtalen løper i ett år fra signering, og fornyes deretter automatisk for ett år av gangen dersom den ikke er sagt opp skriftlig senest 3 måneder før avtalens utløp. Ved evt. avslutning av samarbeid, vil belastning i enkeltsaker skje i henhold til avtalens pkt 4.

bottom of page